Spis treści

 

Logo Polskiej Unii Medycyny TransplantacyjnejBadanie na zlecenie Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

Logo IPSOS

Opinie i postawy dotyczące transplantacji narządów

 

 Warszawa, kwiecień 2007

 
INFORMACJA O BADANIU
Nota metodologiczna
ZBIOROWOŚĆ BADANA:
Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat
METODA DOBORU PRÓBY:
Próba losowo-kwotowa: RESPONDENCI dobierani metodą kwotową ze  względu na: płeć, wiek i wykształcenie w 100 PUNKTACH REALIZACJI (gminach) wylosowanych z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do liczby ludności
METODA ZBIERANIA DANYCH:
Indywidualny wywiad kwestionariuszowy (CAPI)
CZAS PRZEPROWADZENIA WYWIADÓW:
12 - 17 kwietnia 2007
EFEKTYWNA LICZEBNOŚĆ PRÓBY:
1013 osób
STATYSTYCZNY BŁĄD OSZACOWAŃ:
nie większy niż (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95 dla N=1013

Czy uważa Pani (Pan) że pobieranie narządów od osób zmarłych w celu przeszczepienia jest jedyną skuteczną metodą leczenia ludzi oczekujących na przeszczepienie serca lub wątroby? N=1013

 

 

 

Ponad 1/3 Polaków w wieku 15 lat lub więcej zdecydowanie przekonanych jest, że przeszczepy to jedyna skuteczna metoda leczenia osób oczekujących na przeszczep serca lub wątroby. Zaledwie 4% zajmuje zdecydowanie negatywne stanowisko w tej sprawie. 

 

 

Opinie kobiet i mężczyzn nie różnią wyraźnie w tej sprawie.

 

 

 

Osoby z najmłodszych grup wiekowych (do 24 roku życia) nieco częściej niż osoby starsze zdecydowanie przeświadczone są o tym, że przeszczep to jedyna skuteczna metoda leczenia w takich przypadkach.

 

 

 

Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie zdecydowane przekonanie o konieczności przeszczepu.

 

 

 

Czy ostatnie doniesienia telewizyjne i prasowe na temat przeszczepów, zmieniły Pani (Pana) dotychczasową opinię w sprawie pobierania narządów ? N=1013 

 

 

 

Więcej niż jeden na dziesięciu Polaków stwierdza, że ostatnie doniesienia mediów na temat przeszczepów zmieniły ich pozytywną opinię dotyczącą pobierania narządów na negatywną.

 

 

 

 

Płeć nie wpływa istotnie na zmianę opinii w sprawie pobierania narządów do przeszczepów.

 

 

 

Doniesienia mediów najrzadziej miały wpływ na zmianę opinii osób młodych w wieku 25-29 lat.

 

Doniesienia mediów najrzadziej miały wpływ na zmianę opinii osób z wyksztalceniem wyższym.