Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w 2009 r.

Program Partnerstwo dla Transplantacji.


1.    Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej w 2009 r.  kontynuowała rozmowy w poszczególnych regionach kraju z przedstawicielami administracji państwowej (wojewodowie)  i władzami samorządowymi (urzędy marszałkowskie) w sprawach potrzeb mieszkańców województw  w zakresie pobierania  i przeszczepiania narządów oraz aktywnego udziału szpitali terenowych w programie pozyskiwania narządów do przeszczepienia.

2.    Odbyły się kolejne warsztaty psychologiczne (przy współpracy Okręgowych Izb Lekarskich) poświęcone problemowi rozpoznawania śmierci mózgu oraz rozmowy z rodziną potencjalnego dawcy.

3.    Kontynuowano spotkania edukacyjne w samorządowych centrach szkolenia nauczycieli w woj. warmińsko- mazurskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Organizowano również zajęcia dla młodzieży licealnej.

4.    Najważniejszym zadaniem realizowanym przez  Unię było stworzenie regionalnych programów „Partnerstwo dla transplantacji”, opis programu znajduje się poniżej.

Program „Partnerstwo dla Transplantacji”

Program „Partnerstwo dla Transplantacji” został zainicjowany przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej w lutym 2009 r. jako odpowiedź na bardzo niską liczbę przeszczepianych narządów w Polsce. Jego celem jest uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów, a także zwiększenie liczby narządów pobranych od dawców żywych i osób zmarłych. Obecnie działania realizowane i wdrażane są w województwach małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim, w których liczba identyfikowanych dawców znacząco odbiega od potrzeb. Docelowo projekt może być realizowany w całym kraju.

Program „Partnerstwo dla Transplantacji” jest skierowany do wielu grup odbiorców, w tym do środowiska medycznego (lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów szpitali), przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej w województwach, nauczycieli, młodzieży szkolnej, Kościoła katolickiego oraz mediów. Do jego priorytetowych zadań należy:

•    przekonanie dyrekcji i organów założycielskich szpitali do tworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach (5-7 koordynatorów

szpitalnych w województwie),

•    organizacja warsztatów edukacyjno-psychologicznych dla lekarzy, poświęconych śmierci mózgu i rozmowie z rodziną zmarłego,

•    zaangażowanie szerokiego środowiska lekarskiego do współpracy,

•    współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi w poszczególnych województwach,

•    realizacja programu edukacyjnego dla młodzieży i nauczycieli,

•    promocja dawstwa narządów przez Kościół katolicki

•    organizacja kampanii społecznej podnoszącej świadomość Polaków na temat transplantacji narządów.


Realizacja Programu w poszczególnych województwach przebiegała według ustalonego schematu. Aktywności były inicjowane podpisaniem listu intencyjnego, który formował szeroką koalicję Partnerów projektu. Do współpracy są zapraszane następujące podmioty: urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy miast, konwenty powiatów, oddziały wojewódzkie NFZ, okręgowe izby lekarskie oraz uniwersytety medyczne. Ze względu na zróżnicowany charakter współpracy z poszczególnymi podmiotami, prace w województwach osiągnęły różny poziom zaawansowania. W ramach Programu podjęto działania m.in.:


W województwie małopolskim:

•    Podpisano List Intencyjny w dniu 22 września 2009 r.

•    Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 17 listopada 2009 r. w Trzebini

•    Odbyły się spotkania z dyrektorami i organami założycielskimi szpitali,

zatrudniającymi osoby, które ukończyły Podyplomowe Studia Koordynatorów Transplantacyjnych WUM

•    Nawiązano współpracę z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Krakowie, w którym trwają rozmowy w celu zorganizowania konferencji szkoleniowej dla nauczycieli z regionu

•    Uzyskano wsparcie autorytetu moralnego J.E. Kardynała Stanisława Dziwisza

•    Podjęto rozmowy z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej dr. hab. ks. Grzegorzem Rysiem w celu zorganizowania spotkań z alumnami

•    Nawiązano współpracę z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Neurochirurgów oraz Towarzystwem Chirurgów Polskich


W województwie mazowieckim:

•    Nawiązano współpracę z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim; trwają prace nad pozyskaniem pozostałych Partnerów projektu

•    Zorganizowano szkolenia w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Warszawa, Ciechanów)

•    Nawiązano współpracę z Kuratorium Oświaty w Warszawie w celu organizacji szkoleń w pozostałych Oddziałach Centrum

•    Uzyskano wsparcie autorytetu moralnego J.E. Arcybiskupa Kazimierza Nycza


W województwie podkarpackim:

•    Nawiązano współpracę z  Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim; trwają prace nad pozyskaniem pozostałych Partnerów projektu

•    Nawiązano współpracę z Konwentem Powiatów Województwa Podkarpackiego; trwają rozmowy w celu doprecyzowania terminu i zakresu spotkania ze starostami regionu

 

W województwie warmińsko-mazurskim:

•    Nawiązano współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego; trwają prace nad pozyskaniem Partnerów projektu

•    Wystosowano pisma do dyrektorów wybranych szpitali w regionie

z informacją o możliwości oddelegowania lekarza bądź pielęgniarki

na Podyplomowe Studia Koordynatorów Transplantacyjnych WUM

•    Zorganizowano szkolenia w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (Olsztyn)


    Jednocześnie, od 2008 r. odbywają się „warsztaty psychologiczne” organizowane przez okręgowe izby lekarskie dla lekarzy anestezjologów, neurochirurgów i neurologów, na których omawiane są kryteria rozpoznawania śmierci mózgu, a także odbywa się pokaz rozmowy z aktorami, wcielającymi się w rolę rodziny osoby zmarłej. Równolegle odbywają się spotkania z młodzieżą w szkołach licealnych.

    Ponadto, w styczniu 2010 roku zostały zakończone prace nad filmem edukacyjnym poświęconym przeszczepianiu nerek od dawców rodzinnych. Film omawia m.in. procedurę oddania nerki, bezpieczeństwo i wyniki tego typu zabiegów. Materiał będzie prezentowany w stacjach dializ, w pierwszej kolejności w stacjach dializ należących do firmy Fresenius Polska (uzyskana zgoda właściciela).  

    O wybranych działaniach podejmowanych w ramach Programu „Partnerstwo dla Transplantacji” są na bieżąco informowane media o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Do ważniejszych wydarzeń należała prezentacja Programu podczas konferencji prasowej w dniu 19 października 2009 roku, zorganizowanej z okazji obchodów Światowego Dnia Donacji i Transplantacji.


Wojciech Rowiński