Ważne wydarzenia

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego „Partnerstwa dla Transplantacji” w województwie małopolskim


W dniu 22 września 2009 roku przedstawiciele środowiska medycznego oraz władz samorządowych i rządowych w Małopolsce podpisali list intencyjny, formujący szeroką koalicję podmiotów wspierających rozwój medycyny transplantacyjnej w regionie. Zgodnie z założeniami dokumentu, celem współpracy jest wzrost liczby przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych oraz rozwój programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych w Małopolsce.


Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Fundacja Zdrowia Publicznego oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Spotkanie ze starostami województwa małopolskiego


Dr Piotr Przybyłowski, konsultant ds. transplantologii klinicznej w województwie małopolskim wziął udział w posiedzeniu Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 17 listopada 2009 roku w Trzebini. Wśród omawianych tematów znalazły się sytuacja transplantologii w województwie oraz Program „Partnerstwo dla Transplantologii”.


Podczas spotkania dr Przybyłowski przekonywał starostów, że podlegające im szpitale powinny zatrudniać koordynatorów transplantacyjnych odpowiedzialnych za sprawny przebieg procesu przeszczepienia narządów, a także powoływać komisje mogące orzekać o śmierci mózgu człowieka. Jak tłumaczył, jedynie rozwój i sprawne działanie struktur oraz osób odpowiedzialnych za transplantacje organów mogą zapewnić mieszkańcom poszczególnych powiatów dostęp do tej formy leczenia, która ratuje zdrowie i życie chorych.


Problem transplantacji narządów w województwie małopolskim jest omawiany ponownie podczas spotkań roboczych w wybranych szpitalach w regionie od początku 2010 roku, w których biorą udział przedstawiciele organów założycielskich, dyrekcja, a także ordynatorzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

Spotkania z dyrektorami szpitali w Małopolsce

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej zorganizowała spotkania z dyrektorami szpitali w Małopolsce, w których są zatrudnieni absolwenci Podyplomowego Studium Koordynatorów Przeszczepiania Narządów WUM. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych, reprezentujący organy założycielskie placówek.

Celem przeprowadzonych rozmów było przekonanie osób zarządzających szpitalami do utworzenia samodzielnych stanowisk koordynatorów transplantacyjnych, a także zaktywizowanie środowiska lekarskiego do włączenia się w działania służące zwiększeniu liczby przeszczepów w regionie.
Podczas spotkań została omówiona ponadto bieżąca sytuacja transplantologii w województwie małopolskim oraz Program „Partnerstwo dla Transplantacji”. Moderatorem spotkań był dr Piotr Przybyłowski, konsultant ds. transplantologii klinicznej w województwie.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego „Partnerstwa dla Transplantacji” w województwie podkarpackim


W dniu 26 kwietnia 2010 roku, podczas sympozjum poświęconego problematyce przeszczepiania narządów pt. „Przeszczep to drugie życie” w Rzeszowie, władze województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele środowiska medycznego podpisali drugi w Polsce list intencyjny, którego celem jest zainicjowanie działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji transplantologii w regionie.


Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Okręgowe Izby Lekarskie w Rzeszowie i Krakowie, a także Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej.

Spotkanie ze starostami województwa podkarpackiego


Prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej oraz dr Jarosław Czerwiński z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” wzięli udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w dniu

12 kwietnia 2010 roku w Łańcucie, podczas którego omówili cele i założenia Programu „Partnerstwo dla Transplantologii”, a także zachęcali starostów do tworzenia samodzielnych stanowisk koordynatorów transplantacyjnych oraz do powoływania komisji mogących orzekać o śmierci mózgu człowieka w podległych im szpitalach.


W województwie podkarpackim w 2009 roku pobrano narządy zaledwie od czterech zmarłych dawców, co stanowi 1,9 dawcy w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. W tym samym czasie średnia w Polsce wyniosła 11, a w Europie ponad 16 zmarłych dawców na 1 mln mieszkańców. W Hiszpanii, w której funkcjonuje najsprawniejszy system pobierania narządów wskaźnik ten przekroczył 35.

Spotkanie ze starostami województwa warmińsko-mazurskiego


Prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej wziął udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 12 maja 2010 roku w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyli także Pani marszałek Jolanta Szulc, Pan wojewoda Jan Maścianica oraz Pan Andrzej Zakrzewski, dyrektor Wojewódzkiego Oddziału  NFZ. Podczas spotkania zostały omówione możliwości usprawnienia i rozwoju transplantologii w regionie, a także korzyści wynikające z utworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych i zatrudnienia absolwentów Podyplomowych Studiów Przeszczepiania Narządów WUM w lokalnych szpitalach.


W województwie warmińsko-mazurskim w ubiegłym roku wskaźnik zmarłych dawców na 1 mln mieszkańców przekroczył średnią dla Polski i wyniósł 14,3 dawcy. Poważnym problemem w regionie jest jednak bardzo niska liczba dawców żywych – w ubiegłym roku w całym województwie pobrano zaledwie jedną wątrobę do przeszczepu. Tym samym, wskaźnik żywych dawców dla regionu wyniósł zaledwie 0,7 dawcy, podczas gdy w Holandii przekroczył 25, a w Anglii 15 dawców na 1 mln mieszkańców.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego „Partnerstwa dla Transplantacji” w województwie mazowieckim

 W dniu 16 czerwca 2010 roku w Warszawie władze województwa mazowieckiego, organy założycielskie mazowieckich szpitali oraz przedstawiciele środowiska medycznego podpisali list intencyjny, którego celem jest zainicjowanie działań zmierzających do rozwoju transplantologii w regionie.

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.