PUMT

Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w 2009 r.

Program Partnerstwo dla Transplantacji.


1.    Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej w 2009 r.  kontynuowała rozmowy w poszczególnych regionach kraju z przedstawicielami administracji państwowej (wojewodowie)  i władzami samorządowymi (urzędy marszałkowskie) w sprawach potrzeb mieszkańców województw  w zakresie pobierania  i przeszczepiania narządów oraz aktywnego udziału szpitali terenowych w programie pozyskiwania narządów do przeszczepienia.

2.    Odbyły się kolejne warsztaty psychologiczne (przy współpracy Okręgowych Izb Lekarskich) poświęcone problemowi rozpoznawania śmierci mózgu oraz rozmowy z rodziną potencjalnego dawcy.

3.    Kontynuowano spotkania edukacyjne w samorządowych centrach szkolenia nauczycieli w woj. warmińsko- mazurskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Organizowano również zajęcia dla młodzieży licealnej.

4.    Najważniejszym zadaniem realizowanym przez  Unię było stworzenie regionalnych programów „Partnerstwo dla transplantacji”, opis programu znajduje się poniżej.

Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w 2007r.

1.    Zorganizowanie Dni Transplantacji oraz inauguracji Unii (styczeń 2007).

2.    Szkolenie (2 dniowe) dla dziennikarzy zajmujących się zdrowiem (marzec 2007).

3.    Spotkanie z kapelanami szpitalnymi na Jasnej Górze z udziałem Arcybiskupa Ziółka (listopad 2006).

4.    Organizacja zajęć dla młodzieży w  szkołach licealnych (kwiecień, maj 2007), które są kontynuowane w 4 województwach. Lekcje w szkołach w województwie mazowieckim, pomorskim, małopolskim i śląskim - łącznie 270 godzin.

5.    Rozpoczęcie szkolenia  koordynatorów transplantacyjnych poprzez otwarcie w Akademii Medycznej w Warszawie Podyplomowych Studiów Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Narządów. Pierwsza 3 miesięczna edycja zakończyła się w czerwcu. Kolejna rozpoczęła się na jesieni. W planach jest wyszkolenie około 300 osób.

6.     Wykonanie na zlecenie Unii przez IPSOS Demoskop badania postaw społeczeństwa wobec przeszczepiania narządów w kwietniu 2007 r., po wydarzenia związanych z nagłośnionym medialnie  aresztowaniem Dr G.

7.     Nawiązanie kontaktu z Komisją Zdrowia w Brukseli oraz  dr. Luc Noel’em z WHO w Genewie i Regionalnym Biurem WHO w Kopenhadze. Światowa Organizacja Zdrowia (podobnie jak Komisja Europejska) niezwykle aktywnie promuje pobieranie i przeszczepianie narządów.

8.    Z inicjatywy Unii Senacka Komisja Zdrowia zorganizowała w dniu 12 czerwca  Konferencję „Przeszczepianie narządów i szpiku - potrzeby i możliwości”.  W wyniku tej konferencji Senacka Komisja Zdrowia wysłała do Pana Ministra Religi i do Pani Premier Gilowskiej pismo z prośbą o uwzględnienie w planach  budżetowych na rok przyszły funduszów na Ogólnopolski Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (niestety ze względu na wybory i zmianę rządu nie wprowadzono poprawki do budżetu). Pogram ten, choć zatwierdzony przed 2 laty, finansowany był przez pierwsze 2 lata „szczątkowo”. Zamiarem Unii jest przekonanie rządzących i parlamentarzystów  o potrzebie stworzenia (drogą Ustawy) Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na okres 5 lat (w którym byłyby  fundusze na promocję  idei przeszczepiania).

9.    Spotkanie w końcu czerwca z  Marszałkiem Sejmu RP, Panem Ludwikiem Dornem, który obiecał, że Sejm podejmie Uchwałę do Społeczeństwa dotyczącą  przeszczepiania narządów. Ze względu na rozwiązanie parlamentu sprawa obecnie jest nieaktualna.

10.    Nawiązanie kontaktu z Konferencją Episkopatu Polski, z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem i Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem. List Pasterski został wygłoszony we wszystkich parafiach w Polsce 23 września br. Sukces zawdzięczamy prof. Bogdanowi Michałowiczowi.

11.    Zorganizowanie w redakcji „Życia Warszawy” 2 debat publicznych na temat zgody na pobranie narządów oraz na tematy prawne. Przewidziana jest jeszcze jedna debata  na temat śmierci człowieka.

12.    Wydanie 23-stronnicowego dodatku do „Życia Warszawy” w miesiącu wrześniu pt. „Transplantologia”.

13.    Wydanie w „Życiu Warszawy” oświadczenia woli, wyrażającego zgodę na pobranie narządów.

14.    Współudział w organizacji „Biegu po zdrowie” z hasłem „Nie zabieraj narządów do nieba” przygotowanego przez Oddział Szczeciński TVP (czerwiec 2007).

15.    Udział w szeregu programach radiowych (rozmowy ze słuchaczami) i  przekazach telewizyjnych.

16.    Przygotowanie promocyjnych zestawów z 7 płytami CD, na których zostały nagrane audycje radiowe pod wspólnym tytułem „Sekrety przeszczepiana narządów”. Wydane zostało 200 sztuk CD (box- 7 CD) celem rozesłania do rozgłośni radiowych, szkół itp.

17.    Realizacja dwóch zadań publicznych, które finansuje Ministerstwo Zdrowia dotyczących edukacji na temat przeszczepiania narządów.  W ramach powyższych zadań:

a.    Opracowane i wydane zostały materiały dla nauczycieli, uczniów oraz ulotki.

b.    W opracowaniu materiały z przeznaczeniem dla wykładów w seminariach duchownych.

18.    Zrealizowanie filmu na DVD dotyczącego skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepiania nerki od dawcy żywego (dystrybucja w 240 stacjach dializ w Polsce).

19.    Przygotowanie umowy z TVN Med na przygotowanie i realizację materiałów merytorycznych oraz nagrań i emisji dwóch audycji telewizyjnych.

20.    Wspólnie z grupą Linemed powstaje Edukacyjna Witryna Internetowa dotycząca medycyny transplantacyjnej.

21.    Emisja spotów dotyczących transplantacji w okresie od września do grudnia, w kinach Multikina w całej Polsce. Spot realizowany przez Szkołę Mistrzów Reklamy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Wojciech Rowiński

Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w roku 2008


1.      Dzięki staraniom  Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 czerwca 2008 r. podjął Uchwałę w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia skierowaną do społeczeństwa oraz władz rządowych i samorządowych wszystkich szczebli. Ponieważ apel Sejmu umieszczony został w Internecie i nie dotarł do władz poszczególnych województw, Zarząd Unii wystosował pismo zaadresowane do  PT Marszalków wszystkich województw z prośbą o spotkanie w sprawach dotyczących potrzeb w zakresie przeszczepiania mieszkańców tych regionów.

2.    Kontynuacja szkolenia  koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów w ramach otwartych w 2007 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  Podyplomowych Studiów Koordynatorów. Do tej pory wyszkolono ok. 120 koordynatorów. Kierownikiem Studiów jest dr med. Jarosław Czerwiński.

3.    Organizacja spotkań dla dyrektorów i administracji szpitali w Urzędach Marszałkowskich wszystkich województw, z obecnością prezesów Okręgowych Izb Lekarskich,  konsultantów wojewódzkich w dziedzinie transplantologii, anestezjologii i neurochirurgii. Spotkania mają na celu przedstawienie sytuacji transplantologii w regionie i przekonanie o konieczności zwiększenia ilości pobrań narządów w lokalnych szpitalach. W roku 2008 spotkania odbyły się w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie.

4.    Organizacja wspólnie z Naczelną i Okręgowymi Izbami Lekarskimi spotkań dla anestezjologów, neurochirurgów i neurologów poświęconych rozpoznawaniu śmierci mózgu, na zakończenie których odbywa się rozmowa doświadczonego anestezjologa z dwójka aktorów, którzy wcielają się w role rodziny osoby zmarłej, na temat zgonu i pobrania narządów. W roku 2008 spotkania odbyły się w Szczecinie, Kielcach, Rzeszowie i Katowicach.

SFERY DZIAŁANIA


 1. Działania edukacyjne w społeczeństwie mające na celu promowanie  dawstwa narządów i znaczenia przeszczepiania narządów  w systemie ochrony zdrowia

 2. Prowadzenie  działań edukacyjnych  w środowisku medycznym w zakresie pobierania i przeszczepiania szpiku i narządów 

 3. Wspieranie badań dotyczących nowych metod  w zakresie transplantologii klinicznej

 4. Podjęcie  współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem  Zdrowia, wszystkimi ośrodkami transplantacyjnymi, Towarzystwami naukowymi oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na rzecz  promocji medycyny transplantacyjnej

 5. Współpraca z Departamentem Zdrowia Publicznego Komisji Europejskiej i Regionalnym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia


ZASADNICZYM CELEM UNII JEST:

 1. Zgromadzenie dowodów, że transplantologia ma przestrzeni ostatnich 30 lat  przyczyniła się  do postępu w innych specjalnościach medycznych   a zatem pośrednio do poprawy  jakości podstawowej opieki medycznej

 2. Przekonanie Społeczeństwa, Parlamentu  i Rządu  że nakłady na przeszczepianie szpiku i narządów  zwracają  się społeczeństwu i Systemowi opieki zdrowotnej

 3. Przygotowanie  Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej który po akceptacji  Rządu byłby przedstawiony Parlamentowi w celu akceptacji. Program taki  gwarantowałby coroczne przekazywanie określonych funduszów  na wprowadzanie nowych technik  w zakresie medycyny transplantacyjnej


Osiągnięcie takiego celu wymaga:
 

 • Ścisłej współpracy  z Ministerstwem Zdrowia, Samorządem lekarskim, towarzystwami naukowymi i całym społeczeństwem

 • Nawiązania kontaktu i uzyskania wsparcia ze strony  Członków Parlamentu, który będzie niezbędny w  okresie przygotowywania   Założeń Planu Rozwoju Medycyny  Transplantacyjnej  - POLGRAFT  (wstępny projekt w załączeniu)

 • Dążenie do uzyskania wyraźnego  poparcia Autorytetów moralnych, a zwłaszcza Kościoła katolickiego i religii innych wyznań, które są niezbędne  w dialogu społecznym

Organizacja Unii
 
Walne Zgromadzenie Założycieli

Rada Programowa   -  Wybitne osobistości świata nauki, polityki, kultury, środowiska medycznego i sportu wspierające program rozwoju medycyny transplantacyjnej w Polsce. W skład Rady Programowej wchodzą również  przedstawiciele Towarzystw Naukowych, które  współuczestniczyły w  powołaniu Unii.  

 

Rada Ekonomiczna  - Firmy przemysłu farmaceutycznego i inne przedsiębiorstwa prywatne  i państwowe, które  podjęły decyzję wspierania działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

 Unia ma na celu połączenie środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjentów  i  wszystkich, którym bliska  jest idea promocji przeszczepiania  szpiku i narządów  i zrozumienie potrzeby rozwoju tej części systemu ochrony zdrowia w Polsce