Badania Opinii

 

Logo Polskiej Unii Medycyny TransplantacyjnejBadanie na zlecenie Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

Logo IPSOS

Opinie i postawy dotyczące transplantacji narządów

 

 Warszawa, kwiecień 2007

 
INFORMACJA O BADANIU
Nota metodologiczna
ZBIOROWOŚĆ BADANA:
Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat
METODA DOBORU PRÓBY:
Próba losowo-kwotowa: RESPONDENCI dobierani metodą kwotową ze  względu na: płeć, wiek i wykształcenie w 100 PUNKTACH REALIZACJI (gminach) wylosowanych z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do liczby ludności
METODA ZBIERANIA DANYCH:
Indywidualny wywiad kwestionariuszowy (CAPI)
CZAS PRZEPROWADZENIA WYWIADÓW:
12 - 17 kwietnia 2007
EFEKTYWNA LICZEBNOŚĆ PRÓBY:
1013 osób
STATYSTYCZNY BŁĄD OSZACOWAŃ:
nie większy niż (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95 dla N=1013

Czy uważa Pani (Pan) że pobieranie narządów od osób zmarłych w celu przeszczepienia jest jedyną skuteczną metodą leczenia ludzi oczekujących na przeszczepienie serca lub wątroby? N=1013

 

 

 

Ponad 1/3 Polaków w wieku 15 lat lub więcej zdecydowanie przekonanych jest, że przeszczepy to jedyna skuteczna metoda leczenia osób oczekujących na przeszczep serca lub wątroby. Zaledwie 4% zajmuje zdecydowanie negatywne stanowisko w tej sprawie. 

Europeans and organ donation (pdf)

 OPINIE O PRZESZCZEPIANIU NARZĄDÓW

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (204), 11–14 maja 2007 roku, reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=946).

  • Polacy prawie powszechnie (90%) uznają, że idea transplantacji narządów jest słuszna. Przeciwnicy przeszczepiania narządów stanowią zaledwie 4% ogółu (o 3 punkty mniej niż w 2005 roku).

  • Zdecydowana większość Polaków (78%, wzrost o 4 punkty w stosunku do roku 2005) deklaruje gotowość do oddania swoich narządów po śmierci. Nieco mniej badanych (69%) przyznaje, że byliby skłonni wypełnić tzw. oświadczenie woli, w którym wyraziliby zgodę na ofiarowanie swoich organów po śmierci.

Okładka
Image

  • Wybór systemu prawnego, który powinien regulować pobieranie narządów, wyraźnie dzieli społeczeństwo; najbardziej liczna grupa (45%) uważa, iż narządy powinny być pobierane tylko od osób, które wyraziły na to zgodę za życia, natomiast nieco mniej badanych (39%) opowiada się za modelem zgody domniemanej, opartym na braku sprzeciwu za życia.

  • Trzy piąte Polaków (60%) nie wie, jakie prawo dotyczące pobierania narządów obowiązuje w kraju. Co czwarty (24% – o siedem punktów mniej niż w 2005 roku) błędnie wskazuje, że jest to zasada wymagająca czynnego wyrażenia zgody, a tylko co szósty (16% – o 6 punktów więcej niż w roku 2005) odpowiada poprawnie, że jest to zasada zgody domniemanej.

 

Stosunek do przeszczepiania narządów
 

 

Organ donation and transplantation - EUROBAROMETER 2010