Ważne wydarzenia

Spotkanie z prof. Wojciechem Rowińskim, Krajowym Konsultantem w dziedzinie Transplantologii Klinicznej odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Dyskusji przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

W naradzie, której celem było zintensyfikowanie działań na rzecz transplantologii w naszym regionie, wzięli udział przedstawiciele starostw, szpitali i placówek ochrony zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego. - Spotkanie jest kolejnym krokiem do stworzenia systemu zarządzania działaniami w zakresie transplantologii w województwie świętokrzyskim. W zakres tego systemu wchodzą działania medyczne oraz wszelkiego rodzaju kampanie mające na celu zmianę mentalności i przekonanie ludzi do słuszności idei przeszczepiania narządów - zwracała uwagę wojewoda. O nienajlepszej kondycji świętokrzyskiej transplantologii mówił prof. Wojciech Rowiński. - Niestety województwo świętokrzyskie jest na ostatnim miejscu w kraju pod względem pobrań narządów od dawców zmarłych. Trzeba przekonywać ludzi i trzeba namawiać lekarzy, aby zechcieli aktywniej brać udział w identyfikowaniu możliwości pobierania narządów. Jestem przekonany, że za rok będziemy mogli cieszyć się z pewnego sukcesu - podkreślił. Działania zmierzające do pełnego stworzenia systemu dotyczącego transplantologii w naszym regionie rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to podpisano w urzędzie list intencyjny dotyczący partnerstwa dla transplantacji w województwie świętokrzyskim. Wśród piętnastu sygnatariuszy tego dokumentu znaleźli się wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej prof. Wojciech Rowiński oraz wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz.

Wszyscy wyrazili tym samym gotowość wspólnego działania na rzecz realizacji programu pod nazwą Partnerstwo dla Transplantacji w województwie świętokrzyskim. Jego celem jest ratowanie życia i przywracanie zdrowia przede wszystkim przez zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, a także uzyskanie społecznej akceptacji dla idei transplantacji. Sygnatariusze listu obowiązują się prowadzić wszelkie działania stymulujące rozwój transplantacji w regionie świętokrzyskim wykorzystując swoje doświadczenie oraz umiejętności zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.

Do podpisania dokumentu zostali zaproszeni także prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, prezydent Kielc, starosta jędrzejowski, dyrektor „Poltransplant", rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, a także lekarze konsultanci wojewódzcy do spraw: transplantologii klinicznej, neurologii, neurochirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

W siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyście podpisano List Intencyjny dotyczący „Partnerstwa dla transplantacji” w województwie podlaskim. Sygnatariusze listu zobowiązali się do wspólnie działać na rzecz programu „Partnerstwo dla transplantologii w województwie podlaskim”.

W spotkaniu uczestniczyli Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, przedstawiciele Kurii Diecezjalnych Diecezji Łomżyńskiej, Ełckiej, Drohiczyńskiej oraz Kurii Diecezjalnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, przedstawiciele samorządu terytorialnego: Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Franciszek Wiśniewski, przedstawiciele środowisk medycznych: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Okręgowej Rady Lekarskiej, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”, Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Zebranych gości powitał Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, który stwierdził, że od dawna popiera ideę transplantologii. Na dowód pokazał oświadczenie, które zawsze ma przy sobie uprawniające do pobrania narządów w przypadku jego śmierci. Profesor dr. hab. Wojciech Rowiński, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej przedstawił prezentację z danymi dotyczącymi liczby dokonywanych transplantacji w woj. podlaskim i Polsce. Z danych tych wynika, że w Polsce - w odniesieniu do innych krajów europejskich - dokonywanych jest niewiele przeszczepów organów, nasz kraj w tej statystyce znajduje się na przysłowiowym szarym końcu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele - począwszy od oporu w samym środowisku medycznym, poprzez brak świadomości społecznej w tym zakresie oraz nieskuteczność procedur. Tymczasem zdaniem prof. Rowińskiego transplantacja nie tylko ratuje życie, poprawia jakość życia osób chorych ale też jest znacznie tańsza niż alternatywne metody leczenia. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki powiedział, że idea programu jest dobra, natomiast wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby nie została wypaczona.

„Partnerstwo dla transplantacji” jest programem ogólnopolskim, nad którym patronat objęła Ewa Kopacz, Minister Zdrowia.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim

W dniu 19 stycznia 2011 roku w Lublinie został podpisany list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim. Celem Programu jest zwiększenie liczby przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych oraz rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych w regionie.

W Program „Partnerstwo dla Transplantacji” włączyli się:

 • Lubelski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Urząd Miasta Lublin
 • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w Lublinie
 • Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Spotkanie z dyrektorami szpitali na Mazowszu


W dniu 31 sierpnia 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone roli koordynatorów transplantacyjnych w procesie pobierania i przeszczepiania narządów, a także możliwości ich zatrudnienia w mazowieckich szpitalach.


W rozmowach uczestniczył Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, Elżbieta Nawrocka, pełnomocnik wojewody ds. zdrowia publicznego, prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej i prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, a także dyrektorzy szpitali, dla których organami założycielskimi są resorty zdrowia, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz przedstawiciele powyższych organówPodpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie wielkopolskim


W dniu 8 września 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej oraz środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie wielkopolskim. Celem Programu w regionie jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, a także uzyskanie społecznej akceptacji i wsparcia dla idei transplantacji.


List został podpisany podczas uroczystego spotkania przez przedstawicieli:


 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego
 • Wojewódzkiego Oddziału NFZ
 • Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
 • Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 • Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej
 • Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”
oraz organizatorów akcji „Drugie Życie” i „Podziel się życiem”, a także metropolitę poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubuskim

W dniu 10 czerwca 2010 roku w Zielonej Górze władze województwa lubuskiego, środowisko medyczne, pacjenci oraz przedstawiciele Kościoła podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. Tym samym sygnatariusze listu zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji polskiej transplantologii.  

Województwo lubuskie jest czwartym województwem, które zainicjowało działania podpisaniem listu intencyjnego.

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Konwent Starostów Województwa Lubuskiego
 • Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
 • Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
 • Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim
 • Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze
 • SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unii Medycyny Transplantacyjnej
 • Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie opolskim


Przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej w województwie opolskim, a także przedstawiciele środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. List został podpisany 29 września 2010 roku podczas konferencji Urzędu Marszałkowskiego pt. „Ochrona zdrowia w województwie opolskim”.


Partnerami Programu zostali:


 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Opolski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Opola
 • Konwent Starostów Województwa Opolskiego
 • Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Okręgowa Rada Lekarska
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej
 • Ks. dr hab. Andrzej Czaja, biskup opolski

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie warmińsko-mazurskim


W dniu 9 września 2010 roku przedstawiciele administracji samorządowej, rządowej oraz środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. Tym samym zobowiązali się rozwoju programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, a także zwiększenia liczby dokonywanych przeszczepów od osób zmarłych.


Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Olsztyn
 • Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 • firma Novartis.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim


W dniu 30 sierpnia 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający realizację Programu „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się:


 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Kuria Metropolitalna Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Bydgoskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Pelplińskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Toruńskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Włocławskiej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera UMK
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza
 • Okręgowa Rada Lekarska w Bydgoszczy
 • Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii, prof. dr hab. med. Jacek Manitius
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr Piotr Kowalski
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim


W dniu 11 października 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się:


 • Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski
 • Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
 • Krzysztof Lis, Przewodniczący Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
 • Janusz Gromek, Prezydent Miasta Kołobrzeg
 • Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście
 • Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
 • Piotr Jedliński, Zastępca Prezydenta Miasta Koszalin
 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Julita Jaśkiewicz, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej
 • Dr n. med. Mariusz Pietrzak, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
 • Adriana Szklarz, Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie łódzkim

W dniu 7 października 2010 roku został podpisany list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie łódzkim. W rozwój programu przeszczepiania narządów w regionie zaangażowało się aż 17 podmiotów, w tym przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej, a także środowisko medyczne i naukowe.

Partnerami Programu zostali:  

 • Łódzki Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
 • Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii klinicznej
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Urologii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurochirurgii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi
 • Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
 • Kuratorium Oświaty w Łodzi
 • Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego.