STATUT

POLSKIEJ UNII MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ

 

 

 

Rozdział I .

 

Postanowienia ogólne.


§ 1.

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, zwana dalej Unią, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 79 , poz. 855 z póź. zmn./ oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.

Unia jest dobrowolną , samorządną i społeczną organizacją pozarządową ustanowioną na czas nieoznaczony.

§ 3.

Terenem działania Unii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą jest miasto Warszawa.

§ 4.

Unia posiada osobowość prawną.

§ 5.

Unia  może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach

§ 6.

Działalność Unii oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7.

Unia może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.Rozdział II


Cele i sposoby ich realizacji.


§ 8 .

Celem Unii jest w szczególności:

Podkreślanie znaczenia medycyny transplantacyjnej w systemie ochrony zdrowia i stworzenie planu rozwoju tej specjalności medycznej w Polsce.

Upowszechnianie idei medycyny transplantacyjnej na forum Parlamentu i odpowiednich agend rządowych i organizacji samorządowych w Polsce.

Prowadzenie intensywnych działań na rzecz uchwalenia przez Parlament RP ustawy o utworzeniu i realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej i zapewnienie środków finansowych  na jego realizację.

§ 9.     

Unia realizuje swoje cele poprzez:

 1. kreowanie większego poparcia społecznego dla idei medycyny transplantacyjnej oraz dawstwa komórek, tkanek i narządów,

 2. promowanie i wdrażanie europejskich standardów opieki zdrowotnej w zakresie medycyny transplantacyjnej, przejrzystości procedur i przestrzegania zasad etycznych,

 3. promowanie standardów nauczania w zakresie transplantologii na uczelniach medycznych i w szkoleniu podyplomowym,

 4. przygotowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i oświatowych dotyczących medycyny transplantacyjnej do wykorzystania w programach edukacyjnych,

 5. stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,

 6.   organizowanie spotkań dyskusyjnych, sympozjów i warsztatów dotyczących problemów medycyny transplantacyjnej,

 7. współpracę ze środowiskiem medycznym oraz Towarzystwami Naukowymi i organizacjami pacjentów w kraju i za granicą,

 8. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych działających w dziedzinie medycyny transplantacyjnej z administracją publiczną wszystkich szczebli i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,

 9. dążenie do zwiększenia nakładów finansowych na realizacje programu polityki zdrowotnej MZ POLGRAFT oraz innych programów medycznych związanych z medycyną transplantacyjną,

Rozdział III .

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10.

 1. Członkami Unii mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.

 2. Osoby prawne mogą być jedynie wspierającym członkiem Unii.

§ 11.

Członkowie Unii dzielą się na:

 • członków zwyczajnych

 • członków wspierających

 • członków honorowych    

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która akceptując cele statutowe Unii złoży pisemną deklarację.

 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową , rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Unii. Osoba prawna działa w Unii poprzez swojego przedstawiciela.

§ 13.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Unii na podstawie pisemnej deklaracji Członkowie są obowiązani do opłacania składek w ustalonej wysokości.

§ 14.

 1. Członkiem honorowym Unii może zostać osoba , która wniosła wybitny wkład w działalność Unii.

 2. Członek honorowy nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

 3. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek  Zarządu Unii.

 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich i wszelkich opłat na rzecz  Unii.

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Unii,

 2. zgłaszania wniosków do działalności Unii,

 3. udziału w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Unię,

 4. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Unii.

§ 16.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Unii,

 2. brania udziału w działalności Unii i realizacji jej celów,

 3. regularnego opłacania składek.

§ 17.

 1. Członek wspierający i honorowy nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Unii, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2.   Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Unii.

§ 18.

Członkowstwo w Unii ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Unii zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

 2. śmierci członka,

 3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,

 4. wykluczenia z Unii na skutek nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Unii

Rozdział IV

 

Władze Unii.

 
§ 19.
 1. Władzami Unii są:
 2. Walne Zgromadzenie Członków
 3. Zarząd
Komisja Rewizyjna
§ 20.
Kadencja władz Unii trwa 4 lata , a ich wybór   odbywa się w głosowaniu  tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. W przypadku braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest uzależniona od ilości obecnych na nim członków
§ 21.
Uchwały wszystkich władz Unii, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz Unii w trakcie trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów.
§ 22.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Unii. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający, honorowi, zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 23.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezydium w składzie przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 24.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz na dwa lata przez Zarząd Unii powiadamiając członków co najmniej na 14 dni przed terminem.
§ 25.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Unii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia  otrzymania wniosku lub żądania: - z własnej inicjatywy - na żądanie Komisji Rewizyjnej - na pisemny wniosek  co najmniej 1/3  ogólnej liczby członków .
§ 26.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. uchwalenie głównych kierunków działania i rozwoju Unii,
 2. uchwalanie  statutu  i jego zmian ,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu w tym Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 7. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Unii i przeznaczeniu jej majątku,
 8. zatwierdzanie regulaminów  organów Unii,
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu wykluczającej członka z Unii.
§ 27.
Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem działalności Unii i reprezentuje Unię na zewnątrz.
§ 28.
 1. Zarząd składa się z  9  osób, w tym prezesa i dwóch wiceprezesów.
 2. Zarząd , w tym Prezesa ,  wybiera Walne Zebranie Członków  ,Wiceprezesów wybiera spośród swego składu  Zarząd.
 3. Prezes Zarządu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.
§ 29.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż  4 razy w roku.
§ 30.
W przypadku długotrwałej  niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd.
§ 31.
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. realizacja celów statutowych Unii,
 2. zwoływanie Walnego  Zgromadzenia  Członków,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. określenie szczegółowych kierunków działania Unii,
 5. reprezentowanie Unii na zewnątrz,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Unii,
 7. przyjmowanie i skreślanie członków,
 8. podejmowanie uchwał o przynależności Unii do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Unii do tych  organizacji lub do udziału w innych imprezach zagranicznych lub krajowych.
§ 32.
Do opracowania poszczególnych problemów ekonomicznych i ekonomiczno-prawnych Zarząd może powoływać zespoły - komisje problemowe określając ich skład, zadanie i termin zakończenia prac.
§ 33.
Komisja Rewizyjna składa się z 3  osób , które na pierwszym posiedzeniu wybieraja ze swego grona Przewodniczącego.
§ 34.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie  co najmniej raz w roku całokształtu działalności Unii,
 2. składanie  wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
 

Rozdział  V .

 

Rada Programowa  i Rada Ekonomiczna Unii. 

 

§ 35.

 1. Rada Programowa i Rada Ekonomiczna są  organami doradczymi i opiniodawczymi Unii .

 2. Do Rady  Programowej z urzędu wchodzą przedstawiciele Towarzystw Naukowych :

  - Polskiego  Towarzystwa  Transplantacyjnego

  - Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

  - Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

  - Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

  - Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  - Towarzystwa Chirurgów Polskich

 3. Kandydatów na członków Rady Programowej  i Rady Ekonomicznej  zgłaszają członkowie  Unii.

 4. Zarząd zatwierdza  skład Rady Programowej i Rady Ekonomicznej  podejmując uchwałę.

 5. Rada Programowa i Rada Ekonomiczna opiniują projekty strategicznych celów Unii oraz wnioski Zarządu dotyczące współpracy z organami Rady Europy i Komisji Europejskiej w zakresie sobie właściwym.

 6. Rada Programowa i Rada Ekonomiczna wybierają ze swego składu Przewodniczących.

 7. Przedstawiciele Rady Ekonomicznej  mogą brać udział w charakterze obserwatora w pracach Komisji Rewizyjnej.


Rozdział  VI .


Majątek i fundusze.


§ 36 .
Majątek Unii stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłem powstania majątku są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki i zapisy,
 3. dotacje i dochody z ofiarności publicznej.
§37.
Unia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 38.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa .
 

Rozdział VII .  

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Unii.  


§ 39.
Uchwałę w sprawie  zmiany statutu  oraz uchwałę o rozwiązaniu Unii podejmuje Walne Zgromadzenie Członków  kwalifikowaną większością   2/3  głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 40.
Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązania Unii mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłączni w przypadku, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
§ 41.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Unii Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Unii.
§ 42.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy  ustawy  prawo o stowarzyszeniach.