Powstała Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej – organizacja pozarządowa, której zasadniczym celem będzie upowszechnianie idei przeszczepiania narządów i szpiku w społeczeństwie oraz na forum parlamentu RP i odpowiednich agent rządowych. Działania Unii będą skierowane na podkreślenie znaczenia medycyny transplantacyjnej w systemie ochrony zdrowia i nakreślenie planu rozwoju tej specjalności medycznej w Polsce. W tym celu PUMT będzie prowadzić intensywne działania na rzecz uchwalenia przez Parlament RP ustawy o utworzeniu i realizacji Narodowego Programu Medycyny Transplantacyjnej (POLGRAFT).

Organizacja została powołana do życia w dniu 6 czerwca 2006 roku przez walne zgromadzenia członków, w skład którego wchodzili kierownicy ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku oraz przedstawiciele towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardio–Torakochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii dziecięcej oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Na zebraniu założycielskim zostały również wyłonione władze organizacji: dziewięcioosobowy Zarząd oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Prezesem Unii został wybrany Rektor AM w Warszawie - Prof. Leszek Pączek. Funkcję wiceprezesów będą sprawować: Prof. Wojciech Rowiński oraz Redaktor Krzysztof Pijarowski.

Ponad to, założyciele organizacji osiągnęli konsensus dotyczący zapisów statutowych Unii oraz jej głównych zadań. Realizacja celów Unii odbywać się będzie poprzez:

  1. Kreowanie większego poparcia społecznego dla idei medycyny transplantacyjnej oraz dawstwa komórek, tkanek i narządów
  2. Promowanie i wdrażanie europejskich standardów opieki zdrowotnej w zakresie medycyny transplantacyjnej, przejrzystości procedur i przestrzegania zasad etycznych
  3. Promowanie standardów nauczania w zakresie transplantologii na uczelniach medycznych i w szkoleniu podyplomowym
  4. Przygotowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i oświatowych dotyczących medycyny transplantacyjnej do wykorzystania w programach edukacyjnych
  5. Stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
  6. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, sympozjów i warsztatów dotyczących problemów medycyny transplantacyjnej
  7. Współpracę ze środowiskiem medycznym oraz Towarzystwami Naukowymi i organizacjami pacjentów w kraju i za granicą
  8. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych działających w dziedzinie medycyny transplantacyjnej z administracją publiczną wszystkich szczebli i towarzystwami ubezpieczeniowymi
  9. Dążenie do zwiększenia nakładów finansowych na realizacje programu polityki zdrowotnej MZ POLGRAFT oraz innych programów medycznych związanych z medycyną transplantacyjną.

Ufamy, że dzięki działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej uda nam się przekonać decydentów RP, iż rozwój medycyny transplantacyjnej powinien stanowić jeden z priorytetów Rządu RP w zakresie polityki ochrony zdrowia, ponieważ transplantacja narządów i tkanek jest metodą pozwalającą na uratowanie życia lub znaczącą poprawę jakości życia 2-3 tysięcy ludzi w skali roku.