LIST OTWARTY

My, transplantolodzy i osoby reprezentujące inne dziedziny nauki związane z medycyną transplantacyjną, wyrażamy sprzeciw co do treści niektórych programów telewizyjnych i publikacji prasowych, w których poruszane jest zagadnienie pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji. Szczególnie niepokoi nas fakt, że treści podważające ideę transplantacji i negujące wiedzę medyczną w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu pojawiają się w mediach internetowych o zasięgu ogólnokrajowym, jak również w telewizji publicznej, kształtującej opinie i postawy obywateli. Idea przeszczepiania narządów jest niezwykle szlachetna i ma na celu ratowanie życia. Działania podejmowane przez osoby w nią zaangażowane mają na celu pomoc chorym, którzy bez przeszczepienia narządu nie mają szans na przeżycie lub na znaczącą poprawę jakości życia. Pomimo aktywności ośrodków transplantacyjnych w Polsce wykonywane jest zaledwie około 1500 przeszczepień narządów rocznie, podczas gdy w najaktywniejszych w transplantologii krajach liczba ta jest dwu a nawet trzykrotnie wyższa, dzięki szerokiej społecznej akceptacji dla tej metody leczenia. 

Zarówno w Polsce, jak i na świecie, narządy do przeszczepienia pozyskuje się głównie od osób zmarłych, u których rozpoznano śmierć mózgu. Ten stan jest nieodwracalny i nie ma żadnych sposobów dalszego leczenia osób ze śmiercią mózgu. W Polsce kryteria i proces rozpoznawania śmierci mózgu bardzo szczegółowo określają przepisy prawa. Są one jednoznaczne i nie pozostawiają żadnego pola do nadużyć czy niepewności. Kryteria medyczne stwierdzania śmierci mózgu w Polsce są ustalone przez grupę autorytetów naukowych i są zgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz z wytycznymi gremiów międzynarodowych.  Osoby przedstawiające inne, niezgodne z wiedzą medyczną i przepisami prawnymi poglądy, świadomie wprowadzają w błąd opinię publiczną, szkodząc wprost rodzinom osób zmarłych (u których stwierdzono śmierć mózgu) i pacjentom oczekującym na ratujący życie zabieg przeszczepienia narządu.

Przyczynkiem do prowadzenia tak dalekiej od prawdy i pozbawionej argumentów merytorycznych dyskusji na temat pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji, jest przypadek odstąpienia od leczenia i zgonu polskiego obywatela w Wielkiej Brytanii. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że u osoby tej w okresie poprzedzającym zgon nie rozpoznawano śmierci mózgu (na co wskazuje m.in. brak potrzeby stosowania u niego sztucznej wentylacji). Decyzje o zakończeniu leczenia, podjęte na gruncie brytyjskiego prawa, nie mogą wpływać na postrzeganie odrębnych działań (w tym w Polsce), mających na celu stwierdzanie śmierci mózgu i dopiero wówczas pobrania od zmarłego narządów do przeszczepienia.

Uważamy za niedopuszczalne, aby tak ważny i jasno określony przepisami prawa proces, jak rozpoznawanie śmierci mózgu, był przedmiotem publicznej dyskusji pozbawionej merytorycznej wiedzy i udziału autorytetów. W związku z tym apelujemy do wszystkich mediów o rzetelny przekaz informacji w tych niezwykle wrażliwych społecznie kwestiach i niepublikowanie opinii, wprowadzających w błąd polskie społeczeństwo.

Sygnatariusze listu

Dr med. Jacek Bicki, Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Prof. dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Grzegorz Budziński, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT), Pomorski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Lech Cierpka, Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Śląski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński, zastępca dyrektora ds. medycznych, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz, Prezes PTT, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Piotr Domagała, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Członek Honorowy PTT

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. med. Maciej Głyda, prof. UZ, Członek Zarządu PTT, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski, Klinika Neurochirurgii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. med. Iwona Grabska-Liberek, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Prof. dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, Przewodnicząca Zespołu do spraw Opinii Prawnych i Regulacji Międzynarodowych w Krajowej Radzie Transplantacyjnej (KRT)

Prof. dr hab. med. Jerzy Jabłecki, Szpital im św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Prof. dr hab. med. Tomasz Jakimowicz, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński, Członek KRT, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Dr hab. med. Dorota Kamińska, Członek Zarządu PTT, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Artur Kamiński, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Prof. dr hab. med. Marian Klinger, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. med. Sylwia Kołtan, Konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, Członek KRT, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki, Prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Magdalena Krajewska, wiceprezes PTN, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. med. Łukasz Krakowczyk, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej NIO-PIB Oddział w Gliwicach

Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1998-2016), Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008-2016), Członek Honorowy PTT

Prof. dr hab. med. Robert Król, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Śląski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med., prof. PUM Bartosz Kubisa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Dr med. Dorota Lewandowska, Członek Zarządu PTT, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. hum. Paweł Łuków, Członek KRT, Uniwersytet Warszawski

Prof.  Dr hab. med. Adam Maciejewski, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej NIO-PIB Oddział w Gliwicach

Dr hab. med. Dariusz Maciejewski, Konsultant Krajowy w dziedzinie Intensywnej Terapii, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko, Członek Zarządu PTT, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Józef Matych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr M. Pirogowa, Łódź

Dr hab. med. Marek Myślak, Ordynator Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Dr hab. n. med. Paweł Nadziakiewicz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN

Prof. dr hab. med. Andrzej Oko, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. med. Radosław Owczuk, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski, Członek Zarządu PTT, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon, Klinika Okulistyki i Onkologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dr hab. med. Maciej Romanowski, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. hum. Joanna Różyńska, Członek KRT, Uniwersytet Warszawski, Przewodnicząca Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN

Prof. dr hab. med. Jerzy Sieńko, Członek KRT, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med., prof. IK Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Członek Zarządu PTT, Narodowy Instytut Kardiologii

Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, były Dyrektor Poltransplantu, Członek Honorowy PTT

Prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Członek Honorowy PTT

Dr hab. med. Jacek Wojarski, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Prof. dr hab. med. Dariusz Wołowiec,  były konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

Prof. dr hab. med. Janusz Wyzgał, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca, Członek Honorowy PTT

Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. med. Sławomir Żegleń, Gdański Uniwersytet Medyczny