Unia Transplantacyjna

Zarząd Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

 

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki - Prezes

Red. Andrzej Jonas - Wiceprezes

Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski - Wiceprezes

Dr hab. med. Maciej Głyda

Dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki

Dr hab. med. Tomasz Jakimowicz

Mgr Maria Kulesza

Dr hab. med. Piotr Przybyłowski

Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz


Komisja rewizyjna

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Mgr Krzysztof Pijarowski

Prof. dr hab. Janusz Wyzgał

Rada Programowa – Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

 

 • Pan Dariusz ADAMCZEWSKI

 • Pan Jacek AMBROZIAK

 • Pan Marek BALICKI

 • Pan  Henryk BARANOWSKI

 • Pan Jan Krzysztof BIELECKI

 • Pan Marian FILAR

 • Pan Jan Krzysztof FRĄCKOWIAK

 • Pan Włodzimierz GRUDZIŃSKI

 • Pan Andrzej JONAS

 • Pan Stanisław KARCZEWSKI

 • Pan Wojciech KĘPCZYŃSKI

 • Pan Ludwik KLINKOSZ

 • Pan Robert KORZENIOWSKI

 • Pan Piotr KOWNACKI

 • Pan Sławomir KRYSTEK

 • Pan Sławomir LACHOWSKI

 • Pan Juan Manuel MORALES

 • Pan Jerzy NOWAK

 • Pan Andrzej OLECHOWSKI

 • Pan Jarosław PINKAS

 • Pan Krzysztof PIESIEWICZ

 • Pan Adam Daniel ROTFELD

 • Pani Dorota SAFJAN

 • Pan Marek SAFJAN

 • Pan Przemysław SALETA

 • Pan Henryk SAMSONOWICZ

 • Pan Jacek SARYUSZ – WOLSKI

 • Pan Władysław SIDOROWICZ

 • Pan Tomasz SIELICKI

 • Pani Bożena SZYPEREK

 • Pan Leszek STAFIEJ

 • Pan Sławomir ZAGÓRSKI

 • Pan Andrzej ZOLL

 •  Pan Jacek ŻAKOWSKI

   

 

 

 

Lekarze

 • Prof. Antoni DZIATKOWIAK

 • Prof. Andrzej HELLMAN

 • Prof. Franciszek KOKOT

 • Prof. Janusz KOMENDER

 • Prof. Jerzy KOWALCZYK

 • Prof. Michał MYŚLIWIEC

 • Prof. Wojciech NOSZCZYK

 • Prof. Jerzy SZCZERBAŃ

 • Prof. Marian ZEMBALA

 • Prof. Krzysztof ZIENIEWICZ 

 

Organizacja Unii
 
Walne Zgromadzenie Założycieli

Rada Programowa   -  Wybitne osobistości świata nauki, polityki, kultury, środowiska medycznego i sportu wspierające program rozwoju medycyny transplantacyjnej w Polsce. W skład Rady Programowej wchodzą również  przedstawiciele Towarzystw Naukowych, które  współuczestniczyły w  powołaniu Unii.  

 

Rada Ekonomiczna  - Firmy przemysłu farmaceutycznego i inne przedsiębiorstwa prywatne  i państwowe, które  podjęły decyzję wspierania działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

 Unia ma na celu połączenie środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjentów  i  wszystkich, którym bliska  jest idea promocji przeszczepiania  szpiku i narządów  i zrozumienie potrzeby rozwoju tej części systemu ochrony zdrowia w Polsce

ZASADNICZYM CELEM UNII JEST:

 1. Zgromadzenie dowodów, że transplantologia ma przestrzeni ostatnich 30 lat  przyczyniła się  do postępu w innych specjalnościach medycznych   a zatem pośrednio do poprawy  jakości podstawowej opieki medycznej

 2. Przekonanie Społeczeństwa, Parlamentu  i Rządu  że nakłady na przeszczepianie szpiku i narządów  zwracają  się społeczeństwu i Systemowi opieki zdrowotnej

 3. Przygotowanie  Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej który po akceptacji  Rządu byłby przedstawiony Parlamentowi w celu akceptacji. Program taki  gwarantowałby coroczne przekazywanie określonych funduszów  na wprowadzanie nowych technik  w zakresie medycyny transplantacyjnej


Osiągnięcie takiego celu wymaga:
 

 • Ścisłej współpracy  z Ministerstwem Zdrowia, Samorządem lekarskim, towarzystwami naukowymi i całym społeczeństwem

 • Nawiązania kontaktu i uzyskania wsparcia ze strony  Członków Parlamentu, który będzie niezbędny w  okresie przygotowywania   Założeń Planu Rozwoju Medycyny  Transplantacyjnej  - POLGRAFT  (wstępny projekt w załączeniu)

 • Dążenie do uzyskania wyraźnego  poparcia Autorytetów moralnych, a zwłaszcza Kościoła katolickiego i religii innych wyznań, które są niezbędne  w dialogu społecznym

SFERY DZIAŁANIA


 1. Działania edukacyjne w społeczeństwie mające na celu promowanie  dawstwa narządów i znaczenia przeszczepiania narządów  w systemie ochrony zdrowia

 2. Prowadzenie  działań edukacyjnych  w środowisku medycznym w zakresie pobierania i przeszczepiania szpiku i narządów 

 3. Wspieranie badań dotyczących nowych metod  w zakresie transplantologii klinicznej

 4. Podjęcie  współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem  Zdrowia, wszystkimi ośrodkami transplantacyjnymi, Towarzystwami naukowymi oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na rzecz  promocji medycyny transplantacyjnej

 5. Współpraca z Departamentem Zdrowia Publicznego Komisji Europejskiej i Regionalnym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia


Działania edukacyjne w społeczeństwie

Stworzenie portalu informacyjnego o transplantacji narządów, dostosowanego do potrzeb określonych grup społecznych, o którego atrakcyjności decydowałby przystępny sposób przekazania wiedzy na temat medycznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i obyczajowych aspektów przeszczepiania narządów oraz obecność gier interaktywnych związanych z przeszczepianiem i platformy wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi tematyką przeszczepiania narządów a lekarzami.
 

Promowanie „Karty Świadomego Dawcy” (awers – zgoda na pośmiertnego oddanie narządów do przeszczepu, rewers – sprzeciw wobec tej procedury) i jej dystrybucja na terenie całego kraju (apteki, ośrodki zdrowia, przychodnie, punkty krwiodawstwa, szkoły, zakłady pracy).
 

Przygotowanie  profesjonalnego programu  edukacyjnego  na tematy związane z wszystkimi aspektami przeszczepiania narządów   i prowadzenie zajęć w liceach, nie medycznych wyższych uczelniach i seminariach duchownych. Spotkania z kapelanami szpitalnymi 
 

Przeprowadzenie kolejnego  badania dotyczącego postaw i wiedzy na temat przeszczepiania narządów w różnych grupach społecznych

 

Działania edukacyjne w środowisku medycznym  

 

Przeprowadzenie kolejnego badania postaw  w środowiskach medycznych dotyczących pobierania narządów od zmarłych oraz próba ustalenia przyczyn  braku współpracy części  szpitali z Poltransplantem i ośrodkami transplantacyjnymi.

Rozpoczęcie wspólnie z Akademią Medyczną w Warszawie  Podyplomowego Studium dla Koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów. Zajęcia  będą prowadzone w systemie zaocznym i rozpoczynają się w dniu 18 marca 2007   

Szersze wprowadzenie zainicjowanych przez Poltransplant “warsztatów psychologicznych” dla lekarzy, mających na celu  ułatwienie  rozmów z rodzinami zmarłych


Współpraca z  Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem  Zdrowia, Towarzystwami naukowymi oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na rzecz  promocji medycyny transplantacyjnej


Wspólnie z zainteresowanymi ośrodkami transplantacyjnymi i Polskim Towarzystwem Nefrologicznym  podjęcie badań oceny kosztów i skuteczności  leczenia nerkozastepczego, wpływu rodzaju  i kosztu dializ (HD vc PD) na bezpośrednią czynność przeszczepu nerki.

Usilne promowanie przeszczepiania nerki od dawców żywych

Podjęcie badań epidemiologicznych mających na celu ustalenie rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania wątroby i serca w Polsce

Przeprowadzenie badania dotyczącego oceny przez pacjentów systemu leczenia nerkozastępczego  w Polsce  na temat oceny pacjentów, które stanowiły by część publikowanego corocznie European Health Index (wspólnie z Health Consumer Power House  i Polskim Towarzystwem Nefrologicznym)

Opracowanie kompendium Praw  Pacjenta – potencjalnego biorcy narządu


 

Promowanie prowadzenia badań dotyczących   nowych metod dotyczących przeszczepiania komórek i narządów (które  będą zawarte w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej). Dotyczyć one będą m.in.   


 • Przeszczepiania komórek (komórek krwi pępowinowej, hepatocytów, komórek Langerhansa, przytarczyc)

 • Opracowania nowych sposobów immunosupresji u chorych  wysokiego ryzyka immunologicznego

 • Przeszczepiania jelita

 • Przeszczepiania płuc

 • Nowych sposobów zapobiegania  niedokrwiennemu uszkodzeniu narządu  

 

Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w roku 2008


1.      Dzięki staraniom  Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 czerwca 2008 r. podjął Uchwałę w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia skierowaną do społeczeństwa oraz władz rządowych i samorządowych wszystkich szczebli. Ponieważ apel Sejmu umieszczony został w Internecie i nie dotarł do władz poszczególnych województw, Zarząd Unii wystosował pismo zaadresowane do  PT Marszalków wszystkich województw z prośbą o spotkanie w sprawach dotyczących potrzeb w zakresie przeszczepiania mieszkańców tych regionów.

2.    Kontynuacja szkolenia  koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów w ramach otwartych w 2007 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  Podyplomowych Studiów Koordynatorów. Do tej pory wyszkolono ok. 120 koordynatorów. Kierownikiem Studiów jest dr med. Jarosław Czerwiński.

3.    Organizacja spotkań dla dyrektorów i administracji szpitali w Urzędach Marszałkowskich wszystkich województw, z obecnością prezesów Okręgowych Izb Lekarskich,  konsultantów wojewódzkich w dziedzinie transplantologii, anestezjologii i neurochirurgii. Spotkania mają na celu przedstawienie sytuacji transplantologii w regionie i przekonanie o konieczności zwiększenia ilości pobrań narządów w lokalnych szpitalach. W roku 2008 spotkania odbyły się w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie.

4.    Organizacja wspólnie z Naczelną i Okręgowymi Izbami Lekarskimi spotkań dla anestezjologów, neurochirurgów i neurologów poświęconych rozpoznawaniu śmierci mózgu, na zakończenie których odbywa się rozmowa doświadczonego anestezjologa z dwójka aktorów, którzy wcielają się w role rodziny osoby zmarłej, na temat zgonu i pobrania narządów. W roku 2008 spotkania odbyły się w Szczecinie, Kielcach, Rzeszowie i Katowicach.

Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w 2007r.

1.    Zorganizowanie Dni Transplantacji oraz inauguracji Unii (styczeń 2007).

2.    Szkolenie (2 dniowe) dla dziennikarzy zajmujących się zdrowiem (marzec 2007).

3.    Spotkanie z kapelanami szpitalnymi na Jasnej Górze z udziałem Arcybiskupa Ziółka (listopad 2006).

4.    Organizacja zajęć dla młodzieży w  szkołach licealnych (kwiecień, maj 2007), które są kontynuowane w 4 województwach. Lekcje w szkołach w województwie mazowieckim, pomorskim, małopolskim i śląskim - łącznie 270 godzin.

5.    Rozpoczęcie szkolenia  koordynatorów transplantacyjnych poprzez otwarcie w Akademii Medycznej w Warszawie Podyplomowych Studiów Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Narządów. Pierwsza 3 miesięczna edycja zakończyła się w czerwcu. Kolejna rozpoczęła się na jesieni. W planach jest wyszkolenie około 300 osób.

6.     Wykonanie na zlecenie Unii przez IPSOS Demoskop badania postaw społeczeństwa wobec przeszczepiania narządów w kwietniu 2007 r., po wydarzenia związanych z nagłośnionym medialnie  aresztowaniem Dr G.

7.     Nawiązanie kontaktu z Komisją Zdrowia w Brukseli oraz  dr. Luc Noel’em z WHO w Genewie i Regionalnym Biurem WHO w Kopenhadze. Światowa Organizacja Zdrowia (podobnie jak Komisja Europejska) niezwykle aktywnie promuje pobieranie i przeszczepianie narządów.

8.    Z inicjatywy Unii Senacka Komisja Zdrowia zorganizowała w dniu 12 czerwca  Konferencję „Przeszczepianie narządów i szpiku - potrzeby i możliwości”.  W wyniku tej konferencji Senacka Komisja Zdrowia wysłała do Pana Ministra Religi i do Pani Premier Gilowskiej pismo z prośbą o uwzględnienie w planach  budżetowych na rok przyszły funduszów na Ogólnopolski Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (niestety ze względu na wybory i zmianę rządu nie wprowadzono poprawki do budżetu). Pogram ten, choć zatwierdzony przed 2 laty, finansowany był przez pierwsze 2 lata „szczątkowo”. Zamiarem Unii jest przekonanie rządzących i parlamentarzystów  o potrzebie stworzenia (drogą Ustawy) Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na okres 5 lat (w którym byłyby  fundusze na promocję  idei przeszczepiania).

9.    Spotkanie w końcu czerwca z  Marszałkiem Sejmu RP, Panem Ludwikiem Dornem, który obiecał, że Sejm podejmie Uchwałę do Społeczeństwa dotyczącą  przeszczepiania narządów. Ze względu na rozwiązanie parlamentu sprawa obecnie jest nieaktualna.

10.    Nawiązanie kontaktu z Konferencją Episkopatu Polski, z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem i Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem. List Pasterski został wygłoszony we wszystkich parafiach w Polsce 23 września br. Sukces zawdzięczamy prof. Bogdanowi Michałowiczowi.

11.    Zorganizowanie w redakcji „Życia Warszawy” 2 debat publicznych na temat zgody na pobranie narządów oraz na tematy prawne. Przewidziana jest jeszcze jedna debata  na temat śmierci człowieka.

12.    Wydanie 23-stronnicowego dodatku do „Życia Warszawy” w miesiącu wrześniu pt. „Transplantologia”.

13.    Wydanie w „Życiu Warszawy” oświadczenia woli, wyrażającego zgodę na pobranie narządów.

14.    Współudział w organizacji „Biegu po zdrowie” z hasłem „Nie zabieraj narządów do nieba” przygotowanego przez Oddział Szczeciński TVP (czerwiec 2007).

15.    Udział w szeregu programach radiowych (rozmowy ze słuchaczami) i  przekazach telewizyjnych.

16.    Przygotowanie promocyjnych zestawów z 7 płytami CD, na których zostały nagrane audycje radiowe pod wspólnym tytułem „Sekrety przeszczepiana narządów”. Wydane zostało 200 sztuk CD (box- 7 CD) celem rozesłania do rozgłośni radiowych, szkół itp.

17.    Realizacja dwóch zadań publicznych, które finansuje Ministerstwo Zdrowia dotyczących edukacji na temat przeszczepiania narządów.  W ramach powyższych zadań:

a.    Opracowane i wydane zostały materiały dla nauczycieli, uczniów oraz ulotki.

b.    W opracowaniu materiały z przeznaczeniem dla wykładów w seminariach duchownych.

18.    Zrealizowanie filmu na DVD dotyczącego skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepiania nerki od dawcy żywego (dystrybucja w 240 stacjach dializ w Polsce).

19.    Przygotowanie umowy z TVN Med na przygotowanie i realizację materiałów merytorycznych oraz nagrań i emisji dwóch audycji telewizyjnych.

20.    Wspólnie z grupą Linemed powstaje Edukacyjna Witryna Internetowa dotycząca medycyny transplantacyjnej.

21.    Emisja spotów dotyczących transplantacji w okresie od września do grudnia, w kinach Multikina w całej Polsce. Spot realizowany przez Szkołę Mistrzów Reklamy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Wojciech Rowiński

Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w 2009 r.

Program Partnerstwo dla Transplantacji.


1.    Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej w 2009 r.  kontynuowała rozmowy w poszczególnych regionach kraju z przedstawicielami administracji państwowej (wojewodowie)  i władzami samorządowymi (urzędy marszałkowskie) w sprawach potrzeb mieszkańców województw  w zakresie pobierania  i przeszczepiania narządów oraz aktywnego udziału szpitali terenowych w programie pozyskiwania narządów do przeszczepienia.

2.    Odbyły się kolejne warsztaty psychologiczne (przy współpracy Okręgowych Izb Lekarskich) poświęcone problemowi rozpoznawania śmierci mózgu oraz rozmowy z rodziną potencjalnego dawcy.

3.    Kontynuowano spotkania edukacyjne w samorządowych centrach szkolenia nauczycieli w woj. warmińsko- mazurskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Organizowano również zajęcia dla młodzieży licealnej.

4.    Najważniejszym zadaniem realizowanym przez  Unię było stworzenie regionalnych programów „Partnerstwo dla transplantacji”, opis programu znajduje się poniżej.