Program nauczania w trybie zaocznym

(1 semestr, 86 godzin, zajęcia w soboty i niedziele)

 

W czasie zajęć w studium omawiane będą następujące tematy: 

 1. Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce. Zapotrzebowanie na leczenie przeszczepianiem  narządów w Polsce i możliwości jego realizacji

 2. Koordynacja i organizacja pobierania narządów od zmarłych

 3. Rozpoznawanie zgonu. Zasady podtrzymywania czynności narządów u dawcy 

 4. Podstawy biologiczne przeszczepiania narządów

 5. Przeszczepianie szpiku

 6. Przeszczepy biostatyczne

 7. Przeszczepianie nerek od dawców żywych

 8. Psychologiczne aspekty przeszczepiania narządów

 9. Społeczno-obyczajowe aspekty przeszczepiania narządów

 10. Moralne dylematy związane z pozyskiwaniem narządów.CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Podyplomowe Szkolenie  Koordynatorów Transplantacyjnych

Program studiów

 • Inauguracja Studium
 • Wprowadzenie do zajęć
 • Historia medycyny transplantacyjnej
 • Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce. Zapotrzebowanie na leczenie przeszczepianiem narządów i możliwości jego realizacji
 • Polskie i europejskiej przepisy prawne dotyczące pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
 • Stanowisko, rola i pozycja koordynatora transplantacyjnego. Umocowanie prawne i zawodowe
 • Koncepcje i kryteria śmierci człowieka
 • Rozpoznawanie zgonu. Śmierć mózgowa i jej następstwa
 • Wskazania i przeciwwskazania do pobrania narządów od zmarłych
 • Identyfikacja możliwości pobrania narządu. Zasady programu Donor Action
 • Rozpoznawanie zgonu. Śmierć w mechanizmie zatrzymania krążenia. Śmierć mózgowa
 • Psychologiczne aspekty umierania i śmierci. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów do przeszczepienia
 • Rozmowa z rodziną zmarłego
 • Opieka nad dawcą po rozpoznaniu śmierci mózgu. Wyrównywanie zaburzeń ustrojowych. Podtrzymywanie czynności narządów
 • Pobranie wielonarządowe. Aspekty chirurgiczne i organizacyjne
 • Niedokrwienie narządu; wczesne i odległe następstwa
 • Zasady zabezpieczenia narządów przed niedokrwieniem. Metody przechowywania
 • Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie
 • Wskazania i kwalifikacja chorego do przeszczepienia nerki
 • Wskazania i kwalifikacja chorego do przeszczepienia serca
 • Wskazania i kwalifikacja chorego do przeszczepienia płuc
 • Wskazania i kwalifikacja chorego do przeszczepienia wątroby
 • Wskazania i kwalifikacja chorego do przeszczepienia trzustki
 • Odrębności pobierania i przeszczepiania narządów u dzieci
 • Społeczne nastawienie wobec transplantacji narządów w Polsce i jego wpływ na pracę koordynatora transplantacyjnego
 • Rozmowa z rodziną zmarłego o pobraniu narządów
 • Układ zgodności tkankowej i zasady doboru immunologicznego dawcy i biorcy
 • Praktyczne aspekty koordynacji – od rozpoznania zgonu do pobrania
 • Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu. Rozpoznawanie i leczenie procesu odrzucania
 • Powikłania zakaźne (wirusowe, bakteryjne i grzybicze) u chorych po przeszczepieniu narządów
 • Przeszczepianie nerek od dawców żywych
 • Przeszczepianie fragmentu wątroby od dawców żywych
 • Przeszczepianie szpiku
 • Pobieranie i przeszczepianie tkanek oka
 • Przeszczepy biostatyczne
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej wszystkich etapów koordynacji pobrania wielonarządowego
 • Zasady opieki długoterminowej nad chorym po przeszczepieniu narządu
 • Praca koordynatora w ambulatorium transplantacyjnym
 • Ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów w Polsce
 • Standardy jakości i bezpieczeństwa przeszczepiania narządów. Zdarzenia niepożądane. Zapobieganie przenoszeniu zakażenia i nowotworów od dawcy do biorcy przeszczepu
 • Praca koordynatora przed, w czasie i po zabiegu przeszczepienia narządu
 • Zasady przejrzystości bezpieczeństwa i nadzoru przeszczepiania narządów w Polsce
 • Stanowisko kościoła w sprawie pobierania i przeszczepiania narządów
 • Psychologiczne aspekty przeszczepiania narządów. Jakość życia po przeszczepie
 • Promocja przeszczepiania w środowisku szpitalnym
 • Promocja idei przeszczepiania w społeczeństwie
 • Symulowane rozmowy z rodziną zmarłego
 • Społeczno-obyczajowe aspekty przeszczepiania narządów
 • Symulacje poszczególnych etapów pracy koordynatora
 • Egzamin testowy