Gazeta Prawna
GAZETA PRAWNA (DODATEK) (2008-12-16 Autor: STANISŁAW JERUSALIMCEW)

Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc

Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc powstało w grudniu 2006 r. z inicjatywy pacjentów IK i CSK MSWiA w Warszawie oraz ich rodzin i przyjaciół. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 000026880.

Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.

Członkami Założycielami były 23 osoby, w tym 12 osób po transplantacji serca. Obecnie Stowarzyszenie liczy 81 członków, w tym 36 osoby po przeszczepie serca i jedna osoba oczekująca na nowe serce.

Działalność naszego Stowarzyszenia wynika z empatii, altruizmu i chęci uwrażliwienia społeczeństwa na problemy ludzi po przeszczepie.

Idea, która nam przyświeca brzmi:

"Tyle jesteśmy warci ile możemy dać z siebie drugiemu człowiekowi".

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

1. Pomoc humanitarna i społeczna osobom po przeszczepie serca.

2. Integracja tych osób.

3. Aktywizacja społeczna i zawodowa.

4. Propagowanie krwiodawstwa.

5. Propagowanie leczenia metodą transplantacji serca.

6. Wspieranie ośrodków transplantacji serca w całym kraju.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

2. Współpracę z Ośrodkami Kardiochirurgii, Kardiologii, Nefrologii, Ośrodkami Transplantacji Serca oraz innych narządów, np.:

z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds.Transplantacji Poltransplant

Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej,

Polską Federacją Pacjentów Dialtransplant

Rodzinami Dawców Narządów.

3. Współpracę z przychodniami i lekarzami prowadzącymi osoby przed i po przeszczepieniu serca.

4. Udzielanie pomocy psychologicznej, materialnej osobom po przeszczepie serca i krwiodawcom.

5. Działalność informacyjno-propagandową: organizowanie odczytów, konferencji, spotkań tematycznych, publikacje materiałów dotyczących ochrony zdrowia i profilaktyki chorób serca.

6. Rozbudzanie aktywności i sprawności fizycznej osób po przeszczepie serca: organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i turystycznych w trakcie spotkań integracyjnych.

7. Organizację zjazdów, warsztatów psychologicznych i rehabilitacyjnych, konferencji, sympozjów i spotkań naukowych.

8. Aktywny udział członków Stowarzyszenia w mediach.

9. Spotkania z młodzieżą licealną i akademicką promujące transplantację.

10. Stały kontakt z osobami oczekującymi na przeszczep serca i po operacji. Regularne spotkania z osobami oczekującymi na przeszczep są niezwykle ważne dla obu stron. Oczekujący na transplantację mogą widzieć przyszłe efekty tej terapii, poznać zasady życia po przeszczepie oraz w tych trudnych chwilach poznać bratnią duszę - bo nie jesteś sam.

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się wyłącznie na społecznej pracy członków.

Stowarzyszenie będzie kontynuowało dotychczasowe działania oraz będzie się starało zwrócić szczególną uwagę na następujące problemy:

zatrudniania osób po przeszczepie serca,

propagowanie uprawiania sportu i rekreacji,

edukację i informację o przeszczepach narządów wśród młodzieży poprzez spotkania w placówkach oświatowych,

zorganizowanie dla młodzieży dni otwartych w placówkach medycznych zajmujących się transplantacją narządów,

spotkania w środowiskach wiejskich i małych miast,

pozyskiwanie nowych członków i sympatyków Stowarzyszenia,

edukacja rodzin osób po transplantacji.

Abyśmy mogli realizować nasze cele niezbędne są odpowiednie środki finansowe. Ich źródeł poszukujemy wśród firm, instytucji państwowych oraz osób prywatnych - ludzi dobrej woli. Każde wsparcie jest dla naszego Stowarzyszenia bardzo pomocne i ułatwia nam osiągnięcie obranych celów.

Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu Przeszczepionych Serc: www.przeszczepserca.pl

Za Zarząd Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc

Prezes Zarządu

STANISŁAW JERUSALIMCEW