IX podkarpacka konferencja short

W Polsce pobiera się mniej narządów niż w większości krajów europejskich. Wskaźnik donacji, w naszym kraju, w 2016 roku wynosił 14,1 dawców na milion mieszkańców i był nieco wyższy niż w roku 2015 (13,6). W poszczególnych województwach sytuacja przedstawia się bardzo różnie. Patrząc na transplantacyjną mapę Polski możemy dostrzec województwa, w których aktywność w zakresie pozyskiwania narządów od dawców zmarłych jest bardzo duża oraz takie, w których liczba pobrań jest bardzo mała. Są województwa (tj. wielkopolskie, lubuskie, podlaskie czy kujawsko-pomorskie), w których w ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost aktywności w zakresie pozyskiwania narządów od dawców zmarłych oraz takie województwa (tj. łódzkie, podkarpackie), w których nastąpił wyraźny spadek tej aktywności. Jednak, w 2016 roku, najniższy wskaźnik donacji odnotowano w województwie podkarpackim, w którym liczba dawców w przeliczeniu na milion mieszkańców wyniosła zaledwie 1,9.

 

 

Tak mała liczba pobrań sprawia, że województwo podkarpackie jest białą plamą na transplantacyjnej mapie Polski. Od 2012 roku obserwujemy tu systematyczny spadek aktywności w zakresie pozyskiwania narządów od zmarłych. Z 11,9 dawców na milion mieszkańców w 2012 roku do 1,9 dawców na milion mieszkańców w 2016 roku. W tym okresie wyraźnie zmniejszyła się liczba szpitali aktywnych w programie identyfikacji zmarłych dawców narządów - z 9 w 2013 roku do 3 w 2016 roku. Drastyczny spadek liczby pobrań narządów w rejonie podkarpacia nasuwa pytanie, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i co zrobić by poprawić tą sytuację. 7 grudnia 2017 roku w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, którego celem było ustalenie przyczyn, identyfikacja problemów oraz stworzenie systemu umożliwiającego poprawę kondycji podkarpackiej transplantologii. Władze województwa podkarpackiego reprezentowane przez Pana Stanisława Kruczka w rozmowie z przedstawicielami Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Piotrem Małkowskim, dr hab. Markiem Pacholczykiem, mgr Edytą Karpeta oraz Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie – mgr Ewą Zawilińską wyraziły pełną gotowość do podjęcia działań zwiększających aktywność donacyjną regionalnych szpitali. Podczas spotkania zostały zidentyfikowane kluczowe problemy oraz obszary, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności. Uzgodniono zasady efektywnej współpracy. Zostały przekazane wskazówki, które mają pomóc poprawić sytuację transplantacyjna w podkarpackim rejonie. Wspólnie ustalono, że w styczniu 2018 roku, Podkarpacki Urząd Marszałkowski przekaże informację zwrotną o tym jakie działania zostały podjęte i jakie są ich efekty. Po ich wstępnej ocenienie zostanie wyznaczony termin kolejnego spotkania/szkolenia, podczas którego specjaliści z dziedziny transplantologii podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno z personelem medycznym (osobami kluczowymi w zakresie pozyskiwania narządów od osób zmarłych), jak i środowiskiem pozamedycznym (lokalną społecznością).

8 grudnia 2017 roku w Sali Rafinerii Orlen-Południe w Jedliczu odbyła się IX Podkarpacka Konferencja Transplantologiczna, w której udział wzięli przedstawiciele Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM - prof. Piotr Małkowski, chirurg transplantolog - dr hab. Marek Pacholczyk oraz koordynator transplantacyjny - mgr Edyta Karpeta. Podczas konferencji zostały poruszone zagadnienia dotyczące pobierania i przeszczepiania narządów w Polce, chorób prowadzących do transplantacji oraz wyników pobierania i przeszczepiania narządów w Polce.

Zorganizowana przez Fundację Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej konferencja, nad którą honorowy patronat objęli Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Głównym celem Konferencji było szerzeni świadomości społecznej oraz promowanie idei transplantacji.